Regulamin i warunki zakupu biletów

 • I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • A. Podane niżej pojęcia na potrzeby niniejszego Regulaminu posiadają następujące znaczenie (definicje):

   1. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady dokonywania transakcji przez nabywców Biletów za pośrednictwem strony internetowej www.ticketpro.pl, w szczególności określający prawa i obowiązki nabywców biletów i Ticketpro jako stron transakcji; Regulamin dotyczy wszystkich zakupionych za pośrednictwem ww. strony internetowej Biletów na wydarzenia kulturalne, społeczne, sportowe lub inne.

   2. Ticketpro – Ticketpro Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-181) przy ul. Osikowej 45, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000020692, numer REGON 278212548, numer NIP: 634-25-24-436, prowadząca za pomocą Systemu sprzedaż Biletów na Imprezy. Adres poczty elektronicznej: office@ticketpro.pl, Tel. 32/352 00 04, fax. 32/258 02 52. Inne dane kontaktowe Ticketpro znajdują się w zakładce Kontakt

   3. Bilet – dokument uprawniający Klienta do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora, co do zasady drukowany na blankietach Ticketpro. Szczególną kategorię Biletów stanowią „Bilety dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim” tj. Bilety uprawniające do udziału w wybranym wydarzeniu, w specjalnie przygotowanej przez Organizatora strefie, dostępne na wybrane Imprezy, zamawiane za pośrednictwem adresu e-mail niepelnosprawni@ticketpro.pl

   4. E-Ticket – Bilet w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku przez Klienta, uprawniający Klienta do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora. Zakup E-Ticket'u niesie za sobą takie same prawa i obowiązki, jak zakup Biletu. W przypadku zakupu Biletu w opcji E-Ticket należy zapoznać się z instrukcją umieszczoną w zakładce „Informacje na temat E-Ticket”. Opcja ta dostępna jest dla wybranych Imprez.

   5. Impreza – realizowane przez Organizatora wydarzenie muzyczne, sportowe, kulturalne lub inne odbywające się z udziałem publiczności, na które Bilety sprzedaje Ticketpro.

   6. Organizator – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która realizuje Imprezę.

   7. Klient – osoba/podmiot nabywający Bilety na zasadach określonych w Regulaminie.

   8. System – udostępniony przez Ticketpro system sprzedaży Biletów za pośrednictwem strony www.ticketpro.pl, stacjonarnych punktów sprzedaży, zamówień realizowanych za pośrednictwem dedykowanych adresów e-mail.

   9. Sieć sprzedaży Ticketpro – wszystkie punkty sprzedaży Biletów na terenie Polski, działające w oparciu o stosowne umowy zawarte z Ticketpro. Lista punktów sprzedaży prowadzonych przez partnerów handlowych Ticketpro tutaj. Lista partnerów afiliacyjnych tutaj

   10. Pośrednik płatności – agent rozliczeniowy współpracujący z Ticketpro, za pośrednictwem którego przeprowadzane i rozliczane są transakcje dokonywane przez Klientów

   11. Opłata transakcyjna – opłata należna Ticketpro z tytułu dokonywania zakupu w sklepie internetowym www.ticketpro.pl w związku z obsługą poszczególnych transakcji.

  • B. Postanowienia ogólne

   1. Kupujący Bilety w jakiejkolwiek przewidzianej Regulaminem formie wyraża zgodę na warunki transakcji określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

   2. Firma Ticketpro nie jest organizatorem wydarzeń, na które sprzedaje Bilety. Ticketpro zapewnia sprzedaż i dystrybucję Biletów na poszczególne wydarzenia organizowane przez Organizatora, na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Ticketpro a Organizatorem. Wobec tego Ticketpro nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za przebieg Imprezy jak również za zgodność przekazu promocyjnego i informacyjnego dotyczącego imprezy z rzeczywistym przebiegiem Imprezy. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przebieg imprezy jest Organizator. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące organizacji imprezy należy kierować wyłącznie do Organizatora. Skargi i wnioski skierowane do Ticketpro, a dotyczące organizacji Imprezy, zostaną przekazane Organizatorowi.

   3. Spółka Ticketpro nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za realizację Imprezy, nie ponosi odpowiedzialności za zmianę daty, godziny, miejsca czy odwołanie wydarzenia. Tym samym Ticketpro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które poniósł Klient w związku z wydarzeniem, na które zakupił Bilet, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez klienta w związku z imprezą, jej zmianami, odwołaniem lub organizacją. Wszelkie roszczenia winny być skierowane do Organizatora.

   4. Klient (osoba nabywająca Bilet) zobowiązany jest stosować się również do postanowień Regulaminu Organizatora. Regulamin Organizatora może kwestie objęte Regulaminem Ticketpro regulować w sposób odmienny. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności należy stosować postanowienia Regulaminu Organizatora. Klient powinien również stosować się do Regulaminu obiektu, w którym odbywa się Impreza.

    1. Dokonując zakupu biletu na imprezę organizowaną przez spółkę Live Nation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-629) przy ul. Pilickiej 4 (KRS 0000216013, REGON 01579606500000, NIP 5213300869), Klient akceptuje Regulamin uczestnictwa w imprezie, który udostępniony jest na stronie internetowej spółki Live Nation Sp. z o.o., tutaj - http://www.livenation.pl/news?id=817883

   5. Organizator każdej Imprezy zastrzega sobie prawo do zmiany programu, daty i miejsca wydarzenia.

    Przed udaniem się na imprezę zalecamy sprawdzić na stronie internetowej www.ticketpro.pl lub na stronie internetowej organizatora imprezy, czy impreza nie została odwołana lub nie zostały w niej dokonane inne zmiany.

 • II. PROCEDURA ZAKUPU BILETÓW

  1. Procedura zakupu biletów jest szczegółowo opisana na stronie internetowej spółki Ticketpro www.ticketpro.pl w zakładce "Przewodnik – Jak zakupić bilety na koncert lub inne wydarzenie". W zakładce tej opisane są również metody płatności oraz koszty doręczenia Biletów, w zależności od metody doręczenia wybranej przez Klienta. Zakładkę "Przewodnik – Jak zakupić bilety na koncert lub inne wydarzenie" uznaje się za integralną część Regulaminu. Klient jest zobowiązany do zakupu Biletów zgodnie z powyższymi procedurami i warunkami płatności.

  2. Realizacja przez Klienta procedury zakupu Biletu/ów stosownie do algorytmu poszczególnych kroków prowadzących do finalizacji transakcji stanowi z chwilą jej zakończenia i potwierdzenia wybranego rodzaju płatności oraz formy dostawy/odbioru Biletów prawnie skutecznie zawartą umowę sprzedaży Biletu/ów.

  3. Dokonanie płatności przez Klienta celem realizacji zamówienia oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).

  4. Ticketpro nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisane przez Klienta dane do Systemu Ticketpro. W przypadku wpisania błędnego lub niepełnego adresu wysyłkowego przez Klienta, przesyłka może nie dotrzeć do Klienta, z winy Klienta. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wpisanie danych w Systemie Ticketpro. W razie wątpliwości co do poprawności danych należy skontaktować się z biurem Ticketpro. Jeżeli na skutek podania przez klienta błędnych danych przesyłka nie została mu dostarczona, na życzenie klienta Ticketpro ponownie ją nada po uprzednim opłaceniu przez klienta kosztów ponownej przesyłki.

  5. Informacja o cenie Biletu znajduje się na stronie internetowej Ticketpro www.ticketpro.pl oraz uwidacznia się każdorazowo w Systemie podczas procesu zakupu Biletu, przy czym:

   1. w przypadku zakupu biletu za pośrednictwem sklepu internetowego www.ticketpro.pl, Ticketpro ma prawo obciążenia klienta opłatą transakcyjną w wysokości 1,9%

   2. Opłata transakcyjna służy pokryciu zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji obejmujących między innymi (ale nie wyłącznie) koszty obsługi posprzedażowej (zawiadomienia, zmiany warunków transakcji, przygotowanie do realizacji każdego zamówienia i dopasowanie go do potrzeb klienta), koszty obsługi płatności za dokonywaną transakcję, wsparcie w procesie złożenia zamówienia w razie wystąpienia problemów, a także – w razie potrzeby – pośrednictwo w kontaktach z organizatorem.

   3. Informacja o wysokości opłaty transakcyjnej, procentowo i kwotowo, o cenie biletu oraz o pełnej wartości transakcji uwidoczniona jest każdorazowo w Systemie podczas procesu zakupu Biletu przed ostatecznym potwierdzeniem przez klienta woli dokonania zakupu. Informacja o cenie biletu znajduje się również na stronie internetowej www.ticketpro.pl.

  6. W zależności od rodzaju/formy Biletu i wybranego rodzaju płatności sprzedaż poprzez System kończy się na:

   1. 7 dni przed datą Imprezy w przypadku Biletów drukowanych i wysyłanych przez Ticketpro

   2. 3 dni przed datą Imprezy, w przypadku opcji E-Ticket i odbioru biletów w kasie przed Imprezą

   Jednakże w przypadku Imprez z możliwością zakupu E-Ticket lub odbioru Biletów bezpośrednio w kasie przed Imprezą na 10 dni przed terminem Imprezy płatności przelewowe są blokowane ze względów technicznych.

  7. Ticketpro wysyła Bilety po otrzymaniu przez pośrednika płatności potwierdzenia opłacenia zamówienia w ciągu 3-7 dni roboczych. Bilety zostaną dostarczone Klientowi za pośrednictwem podmiotu wybranego przez Klienta.

  8. W przypadku, w którym zamówiony i opłacony Bilet nie dotrze do Klienta najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem Imprezy, Klient powinien skontaktować się z biurem Ticketpro osobiście lub telefonicznie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

  9. Warunkiem sprzedaży jest zapłata za bilet w trakcie procedury składania zamówienia. Zamówienie nieopłacone zostanie anulowane przez System w ciągu 24 godzin. Edycja nieopłaconego zamówienia nie jest możliwa.

  10. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)) Klientowi zawierającemu umowę w Systemie sprzedaży Biletów Ticketpro nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

  11. Ticketpro nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność biletów kupionych poza siecią sprzedaży Ticketpro. Nabywanie biletów z drugiej ręki niesie za sobą ryzyko kupienia biletu nieważnego. Poszczególni organizatorzy jasno informują w warunkach umów sprzedaży biletów, że ich odsprzedaż po cenach zawyżonych wiąże się z ryzykiem unieważnienia biletu i pozbawieniem prawa do udziału w danym wydarzeniu. Szczególnym ryzykiem obarczone jest kupowanie z drugiej ręki E-Ticketów.

  12. Zawarta na podstawie Regulaminu umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do czasu jej wykonania poprzez realizację Imprezy przez Organizatora, której nabyte przez Klienta Bilety dotyczą.

  13. Ticketpro kontroluje i weryfikuje proces składania zamówień oraz zakupu biletów. W razie stwierdzenia, że dane zamówienie lub zakup przeprowadzono przy pomocy automatu, tj. specjalnie skonstruowanego oprogramowania do składania zamówień lub dokonywania zakupów, lub w dowolny inny sposób, który zaburza normalne funkcjonowanie systemu, w szczególności poprzez ograniczenie innym osobom swobody nabywania biletów w normalnym trybie, Ticketpro ma prawo anulowania danego zamówienia i usunięcia konta użytkownika, który złożył dane zamówienie.

 • III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Biletów zakupionych w Sieci sprzedaży Ticketpro.

  2. Jak wspomniano powyżej, Ticketpro nie jest organizatorem, dlatego też, w zakresie reklamacji stosuje się postanowienia pkt.I B ust. 1-5.

  3. Zakupione bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży biletów Klient powinien się skontaktować z Ticketpro w celu ustalenia postępowania reklamacyjnego.

  4. Podczas dokonywania zamówienia w Systemie Ticketpro Klient sam decyduje o sposobie dostawy biletów za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej, odbioru biletów w kasie przed Imprezą, ewentualnie skorzystaniu z opcji E-Ticket. Bilety zostaną doręczone Klientowi w sposób, który wybrał. W przypadku zagubienia przesyłki reklamacja zostanie skierowana odpowiednio do właściwego dostawcy przesyłki. W przypadku Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej okres oczekiwania na rozstrzygnięcie złożonej reklamacji trwa 30 dni. Jeżeli wynik postępowania reklamacyjnego Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wykaże, że wina leży po stronie operatora przesyłki lub nadawcy przesyłki, wtedy Ticketpro poinformuje klienta o tym fakcie. Klient otrzyma nowe bilety lub zwrot ich równowartości wraz z kosztami przesyłki.

  5. W przypadku, kiedy Impreza zostaje odwołana przez Organizatora, Ticketpro zamieści taką informację na swojej stronie www.ticketpro.pl oraz może wysłać informację mailową do Klientów. Ticketpro nie zwraca kosztów dojazdu, noclegu, ani innych kosztów pośrednio związanych z ewentualnym uczestnictwem w Imprezie – poza ceną Biletów na odwołaną Imprezę.

  6. Jeśli Bilet na odwołaną Imprezę został zakupiony w punkcie sprzedaży Sieci sprzedaży Ticketpro, Klient winien bez zbędnej zwłoki zwrócić go w punkcie sprzedaży, w którym został on zakupiony. Klienci, którzy zakupili Bilety w Systemie Ticketpro za pośrednictwem strony www.ticketpro.pl powinni odesłać Bilet/y wraz z paragonem przesyłką rejestrowaną na adres biura Ticketpro Polska, sp. z o.o., ul. Osikowa 45, 40-181 Katowice. Koszt odesłania Biletów do biura ponosi kupujący. W razie braku paragonu fiskalnego konieczne jest przesłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia, które znajduje się tutaj.

   UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 w sprawie kas rejestrujących, od 1 października 2013 dodatkowo do uzyskania zwrotu niezbędny będzie wypełniony i podpisany przez klienta oryginalny "protokół przyjęcia zwrotu". Klient powinien go odesłać na adres biura Ticketpro wraz z Biletem i paragonem lub oświadczeniem o zagubieniu paragonu. Bez protokołu zwrot nie będzie możliwy.

  7. Wszelkie informacje dotyczące odwołanych Imprez bądź zmian w Imprezach znajdują się na stronie internetowej Ticketpro w zakładce Zmiany w Imprezach.

  8. W przypadku zakupu biletów w opcji E-Ticket, należy się dokładnie zapoznać z instrukcją umieszczoną na podstronie E-Ticket. W przypadku zwrotu biletów E-Ticket oraz zamówień z odbiorem biletów w kasie bezpośrednio przed Imprezą, zwrot nastąpi po wysłaniu przez Klienta drogą mailową na adres bilety@ticketpro.pl numeru zamówienia.

  9. Zwrot należności za Bilety zakupione w Systemie Ticketpro za pośrednictwem strony www.ticketpro.pl na odwołane wydarzenie nastąpi na kartę lub konto bankowe, z którego została dokonana płatność podczas składania zamówienia. Zwrot nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Ticketpro Biletu.

  10. Poza przypadkiem odwołania Imprezy i sytuacjami przewidzianymi prawem, zwroty Biletów nie są możliwe.

  11. Wszelkie roszczenia oraz pytania należy kierować na adres e-mail: office@ticketpro.pl lub w formie pisemnej na adres: Ticketpro Polska Sp. z o.o., ul. Osikowa 45, 40-181 Katowice

 • IV. PRYWATNOŚĆ

  1. Ticketpro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-181) przy ul. Osikowej 45 gromadzi, przechowuje i zabezpiecza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

  2. Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży biletów oraz, za zgodą Klienta, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Ticketpro.

  3. Przekazane przez Klienta dane osobowe mogą być przekazywane Organizatorowi Imprezy, na którą został zakupiony bilet, wyłącznie w celach związanych z udziałem klienta w tej Imprezie.

  4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania, uzupełniania i ewentualnego żądania usunięcia.

  5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ticketpro jego danych osobowych dla celów realizacji zamówienia zakupionych biletów, realizacji ewentualnego zwrotu bądź reklamacji.

 • V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).

  2. W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznania będzie sąd właściwy wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania z mocą obowiązującą od dnia 25 grudnia 2014 r.

Ragulamin i warunki zakupu biletów ważne do dnia 24 grudnia 2014r. dostępne są pod adresem: http://www.ticketpro.pl/jnp/warunki-zakupu/warunki-zakupu.html